Korte samenvatting van de taken van het bestuur

Het bestuur van KBO-Kring-Gemeente-Someren (KKGS) heeft een aantal taken, die in de statuten zijn vastgelegd.
Een kort overzicht van onze taken:
Taken KKGS:
  1. Afdeling overstijgende belangenbehartiging op Kringniveau;  Cliëntondersteuners en VOA’s.
  2. Doel en het werk van KBO-Brabant te bevorderen, te ondersteunen en zo nodig uit te voeren, voor zover het de Kring betreft; 
  3. Afdelingen te ondersteunen bij de uit te voeren activiteiten en nieuwe initiatieven te bevorderen;
  4. Desgevraagd geschillen tussen en binnen Afdelingen op te lossen; zorg te dragen voor coördinatie van Kring overstijgende belangenbehartiging in het geval het werkgebied van regionale instellingen en organisaties zich uitstrekt over het werkgebied van meer dan één Kring; 
  5. Contacten te onderhouden met instellingen en organisaties, wier werkgebied ligt binnen het werkgebied van de Kring en daarvoor vertegenwoordigers aan te wijzen; contacten met de Gemeente.
  6. Het bevorderen van en participeren in samenwerking met andere Kringen in het kader van de gezamenlijke belangenbehartiging van senioren, indien en voor zover samenwerking van betrokken gemeenten of regionale samenwerkingsverbanden van andere relevante partners daartoe aanleiding geeft. (DAS: Deurne Asten Someren);
  7. Passende activiteiten te organiseren al dan niet in overleg met het bureau van KBO-Brabant; 
  8. Informatie-uitwisseling over de activiteiten van de Afdelingen te bevorderen, ter stimulering van het werk in de Afdelingen;
  9. Aan Regionaal Beraad deel nemen.